Δικαιολογητικά Έναρξης εργασιών

  1. Έντυπο Δ211 το οποίο υποβάλλεται από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
  2. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων  μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης του χώρου ή μίσθωσης.
  3. Βεβαίωση ελέγχου από την υπηρεσία του ΓΕΜΗ του διακριτικού τίτλου, εφόσον χρησιμοποιείται.
  4. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’), όπως ισχύει.
  • Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας,  συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ειδικότερα  η άδεια διαμονής πρέπει να παρέχει το δικαίωμα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτό προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, που εξαιρούνται από τη σύστασή τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση και προσκομίζουν, κατά περίπτωση, το καταστατικό τους και την ανακοίνωση ή τη σχετική βεβαίωση, καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection